Jafnréttisáætlun

Jafnréttisfulltrúi Fjölbrautaskóla Suðurnesja er Guðlaug Pálsdóttir, aðstoðarskólameistari.

Um Jafnréttisáætlun Fjölbrautaskóla Suðurnesja
Góð menntun eflir virðingu, víðsýni og umburðarlyndi og þar með jafnrétti. Markmiðið með jafnréttisáætlun Fjölbrautaskóla Suðurnesja er að stuðla að jafnrétti án tillits til kynferðis, fötlunar, litarháttar, trúarskoðana, kynhneigðar, þjóðernis eða annarra þátta. Fjölbrautaskóli Suðurnesja telur mikilvægt að nýta til jafns þá auðlegð sem felst í menntun, reynslu og viðhorfum ólíkra hópa. Í öllu starfi skólans verði unnið gegn viðhorfum sem leiða til aðstöðumunar kynja sem og gegn þeim neikvæðu viðhorfum sem geta beinst að mismunandi litarhætti og minnihlutahópum. Jafnréttismál og leiðir til að vinna að jafnri stöðu kynjanna verði einnig virkur þáttur í starfsmannastefnu skólans.

Í 21. grein laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla segir að kynjum skuli ekki mismunað í skólum og öðrum uppeldisstofnunum og skuli þess gætt í námi og kennslu, starfsháttum og daglegri umgengni við nemendur. Kveðið er á um fræðslu um jafnréttismál á öllum skólastigum og að leitast skuli við að draga úr kynskiptu námsvali. Í jafnréttislögunum er ennfremur kveðið á um að í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skuli leitast við að kynna bæði piltum og stúlkum störf sem hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin kvenna- eða karlastörf.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja leggur áherslu á eftirfarandi:

Samvinna og sjálfstæði allra nemenda

Í skólastarfinu skal lögð áhersla á að efla sjálfstæði og sjálfsvirðingu allra nemenda. Áhersla er á að nemendur njóti alhliða menntunar og fái hvatningu til náms í samræmi við þroska og áhuga hvers og eins innan ramma námsskrár. Leitast verður við að hafa kennslu- og námsgögn þannig að nemendum sé ekki mismunað á nokkurn hátt. Mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir um þessa þætti og taki tillit til þeirra í daglegu starfi en lögð skal áhersla á eiginleika hvers einstaklings í hópnum. Mikilvægt er að þjálfa þætti eins og samvinnuhæfni og tillitssemi til að auðvelda nemendum að starfa í blönduðum hópum. Nemendur skulu fá fræðslu um jafnrétti, réttindi og skyldur.

Markmið

 • Í allri starfsemi skólans sé nemendum ekki mismunað á nokkurn hátt.
 • Að allir nemendur hafi sömu tækifæri til náms og félagsstarfa.
 • Að kennsluhættir og námsgögn mismuni ekki ólíkum nemendahópum.
 • Að fjölbreytileiki nemendahópsins sé hafður í huga þegar nemendur eru valdir til að koma fram fyrir hönd skólans.

Aðgerðaráætlun

 • Kynna fjölbreytta möguleika til náms.
 • Taka saman upplýsingar um kynjahlutfall mismunandi námsbrauta.
 • Skoða brotthvarf eftir kyni.

Ábyrgð

 • Skólameistari, aðstoðarskólameistari, náms- og starfsráðgjafar.

Tímarammi

 • Metið í lok skólaárs.

Launajafnrétti

Launaákvarðanir byggjast á kjarasamningum og lögum óháð kynferði og skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað. Konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf. Karlar, konur og fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá skal hafa jafna möguleika á launuðum aukastörfum innan skólans. Einnig skulu þau njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár samkvæmt lögum nr. 150/2020.

Markmið

 • Gæta skal þess að konur, karlar og fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf.

Aðgerðaráætlun

 • Staða mála sé könnuð árlega. Leiðrétta laun ef óútskýranlegur mismunur eða málefnaleg rök koma fram.
 • Ef fyrirspurn berst frá starfsmanni varðandi laun eða kjör þá sé málið kannað og fái formlega afgreiðslu.
 • Skólinn er með jafnlaunavottun sem verður endurnýjuð í maí 2023.
   

Ábyrgð

 • Skólameistari, fjármálastjóri og trúnaðarmenn.

Tímarammi

 • Lok hvers skólaárs.

Störf og endurmenntun

Í auglýsingum eru störf ókyngreind. Þegar birtar eru tölfræðilegar upplýsingar á vegum skólans skulu þær greindar eftir kyni, eftir því sem við á.

Jafnréttissjónarmið verði metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem ráða við stöðuveitingar. Stefnt er að því að halda sem jöfnustu hlutfalli kynjanna í hinum ýmsu störfum innan skólans. Þess verði gætt að einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis við úthlutun verkefna, tilfærslu í störfum, tækifæra til að axla ábyrgð og framgang í störfum.

Tryggt verði að allt starfsfólk njóti sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem eru haldin til að auka hæfni í starfi eða undirbúnings öðrum störfum. Til að tryggja að svo megi vera þarf að safna skipulega saman upplýsingum um starfsþjálfun og endurmenntun starfsmanna.

Markmið

 • Að auglýsingar um störf séu ókyngreindar.
 • Að tölfræðilegar upplýsingar séu kyngreindar eftir því sem við á.
 • Að reyna eftir fremsta megni að jafna fjölda karla og kvenna í sambærilegum störfum í skólanum.
 • Að leitast við að hafa kynjahlutfallið jafnt í stjórnum, nefndum, ráðum og öðrum tímabundnum störfum.
 • Tryggt sé að starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun sé aðgengileg öllum kynjum.

Aðgerðaráætlun

 • Skoða vel allar auglýsingar sem fara frá skólanum.
 • Leitast við að kyngreina upplýsingar sem skólinn sendir frá sér.
 • Fylgjast markvisst með úthlutun verkefna og tilfærslum innan skólans.

Ábyrgð

 • Skólameistari, aðstoðarskólameistari og aðrir stjórnendur.

Tímarammi

 • Lok hvers skólaárs.

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Leitast er við að gera starfsmönnum kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því sem við verður komið. Þetta endurspeglast í fjölskyldustefnu skólans. Ekki skal líta á það sem mismunun að tekið er tillit til kvenna vegna þungunar og barnsburðar.

Markmið

 • Að komið sé til móts við starfsfólk með sveigjanlegum og fyrirsjáanlegum vinnutíma

Aðgerðaráætlun

 • Kennarar geta lagt fram óskir um kennslumagn og skipulag stundatöflu. Komið er til móts við annað starfsfólk með tilhliðrun vinnutíma eins og hægt er.

Ábyrgð

 • Skólameistari og áfangastjórar.

Tímarammi

 • Jafnt og þétt.

Starfsandi og líðan starfsmanna

Lögð er áhersla á góða líðan starfsmanna og góðan starfsanda í skólanum. Allir starfsmenn eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu og sæti ekki kynferðislegri áreitni, einelti né öðru ofbeldi. Sjá áætlun Fjölbrautaskóla Suðurnesja um viðbrögð við einelti.

Markmið

 • Að starfsandi sé góður og öllum líði vel.
 • Komið skal fram við alla starfsmenn og nemendur af virðingu.
 • Kynferðisleg áreitni, einelti, kynbundið ofbeldi og kynbundin áreitni er ekki liðið í FS.
 • Skólinn verði áfram í flokki fyrirmyndarstofnana Sameykis/SFR.

Aðgerðaráætlun

 • Kynning og fræðsla sé um einelti, forvarnir, kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi og kynbundna áreitni.
 • Verkferlar séu aðgengilegir á vef skólans.
 • Strax sé tekið á hvers konar mismunum og áreitni.
 • Starfsmannastefnu skólans sé fylgt.

Ábyrgð

 • Skólameistari og aðstoðarskólameistari.

Tímarammi

 • Jafnt og þétt.

 

Telji starfsmaður að jafnrétti sé brotið í Fjölbrautaskóla Suðurnesja skal hann leita til jafnréttisfulltrúa, trúnaðarmanns eða aðstoðarskólameistara og þeir í sameiningu finna hverju máli farveg.

Telji nemandi að jafnrétti sé brotið í Fjölbrautaskóla Suðurnesja skal hann leita til námsráðgjafa eða áfangastjóra sem í sameiningu finna hverju máli farveg.

Jafnréttisáætlun Fjölbrautaskóla Suðurnesja skal endurskoðuð og metin á þriggja ára fresti.

Þessi jafnréttisáætlun gildir frá 28. mars 2023 til 1. apríl 2026.

Síðast endurskoðað 28. mars 2023.