Framhaldsskólabraut - Starfsbraut

Framhaldsskólabraut – starfsbraut er ein af mörgum brautum skólans. Markmið brautarinnar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu og/eða frekara námi. Nemendahópurinn er breiður og námið og/eða hæfniviðmiðin geta verið einstaklingsmiðuð. Framhaldsskólabraut - starfsbraut er fyrir nemendur sem hafa verið í námsverum eða í sérdeildum í grunnskólum og/eða haft aðlagað námsefni. Nemendur þurfa einnig að hafa viðurkennd greiningargögn til að komast inn á brautina. Unnið er út frá styrkleikum hvers og eins og áhersla er á að efla sjálfsmynd nemenda. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa kynnst og/eða öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur geti tekið áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum, þ.e. ef þeir hafa áhuga og/eða hæfni til þess. Nám á framhaldsskólabraut - starfsbraut tekur allt að fjögur ár en þar sem námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Leitast verður við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt innan brautar og í samstarfi við aðrar brautir.

Nánari upplýsingar um námsbrautina má finna á https://namskra.is/programmes/ee84f953-3b0f-4dd4-9aca-d7b490780fc8

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að:

 • Þekkja styrkleika sína
 • Vera þátttakandi á vinnumarkað að námi loknu
 • Taka þátt í í lýðræðisþjóðfélagi
 • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • Lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar í umhverfinu
 • Leggja mat á árangur sinn og möguleika sína
 • Tjá eigin skoðanir
 • Leita nýrra leiða og mynda sér sjálfstæðar skoðanir
 • Nýta sér fjölbreyttar nálganir í daglegu lífi
 • Nýta sér læsi í víðu samhengi
 • Auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða ritun
 • Lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og í netmiðlum
 • Virða fjölbreytileika náttúru, umhverfis og fólks
 • Lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
 • Verða félagslega, tilfinningalega og siðferðilega tilbúnari undir þátttöku í þjóðfélaginu sem samfélagsþegnar
 • Geta nýtt sér viðeigandi stuðningstæki þegar það á við, s.s. reiknivél í símum, leiðréttingarforrit og talgervla
 • Átti sig á tengingunni á milli réttinda og skyldna