VIFR3LF05 - Viðskiptalögfræði

Viðskiptalögfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Engar.
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur fái innsýn í réttarreglurnar (alþjóðlegar og íslenskar) og geri sér grein fyrir hvernig þær verka á samskipti manna og öðlist almenna fræðslu um íslenska lögskipan. Lögð er áhersla á frumkvæði, ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum. Nemendur öðlist hæfni í meðferð heimilda og geti beitt tilteknum hugtökum varðandi lausnir á lögfræðilegum álitaefnum og geti rökstutt mál sitt í tengslum við þau. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð er áhersla á að nemendur verði færir í rökhugsun.

Þekkingarviðmið

 • • lögfræði sem fræðigrein
 • • nokkrum grundvallarhugtökum lögfræðinnar
 • • stjórnskipun Íslands
 • • mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar
 • • stjórnsýslulögunum
 • • réttarheimildum íslensks réttar
 • • dómstólum landsins
 • • réttindum og skyldum á vinnumarkaðnum

Leikniviðmið

 • • skilja notkun ákveðinna lykilhugtaka lögfræðinnar
 • • móta og setja fram texta, lögfræðilegs eðlis, á ýmsan máta og átta sig á læsileika hans
 • • leysa verkefni þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og skiljanlegan hátt
 • • sjá álitaefnin út frá ólíkum sjónarhornum
 • • vinna sjálfstætt

Hæfnisviðmið

 • • setja fram skoðanir sínar, taka þátt í rökræðum og túlka ólík sjónarmið á fordómalausan en gagnrýninn og ábyrgan hátt
 • • efla með sér hæfni til sjálfstæðis í hugsun og vinnubrögðum sem og samstarfs
 • • geta tekið afstöðu til siðferðilegra álitamála
 • • vera virkur borgari í lýðræðisþjóðfélagi
 • • bera virðingu fyrir mannréttindum
 • • taka þátt í að móta samfélag sitt
 • • geta unnið með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
 • • nýta sér lögfræðilega þekkingu til lausnar í sérhæfðum, raunhæfum verkefnum
 • • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna
 • • fylgja röksemdafærslu í mæltu máli og texta
 • • vinna sjálfstætt að verkefnum og vera ábyrgur í heimildarleit
 • • undirbúa frekara nám og störf
Nánari upplýsingar á námskrá.is