Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

Inna
Inna
Dagatal
Dagatal
Matseðill
Matseðill
Moodle
Moodle
Bókalisti
Bókalisti
Orðabók
Orðabók
Kennsluáætlanir
Kennslu-
áætlanir
Viðtalstímar
Viðtalstímar
Tilkynna veikindi
Tilkynna
veikindi
Stokkatafla
Stokkatafla
  Vefpóstur
Vefpóstur

Rafiðnnemar fengu spjaldtölvur að gjöf

Allir nemendur í rafiðndeild skólans fengu á dögunum spjaldtölvur að gjöf frá Samtökum rafverktaka og Rafiðnaðarsambandi Íslands.

Í sátt og samlyndi

FS tekur á móti þátttökuþjóðum í Erasmus+ verkefni.

Persónuverndarstefna

Persónuvernd

Persónuverndarfulltrúi Fjölbrautaskóla Suðurnesja er Guðný Petrína Þórðardóttir fyrir hönd lögfræðistofunnar Pacta. Hægt er að hafa samband við hana á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eða í síma 440-7960 / 669-7960.

Tengiliður skólans er Guðlaug Pálsdóttir aðstoðarskólameistari en hægt er að hafa samband við hana á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Persónuverndarstefna Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Fjölbrautaskóli Suðurnesja (FS), kt. 661176-0169 er til húsa að Sunnubraut 36, 230 Reykjanesbæ. Símanúmer skólans er 421-3100 og netfang er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Einkunnarorð skólans eru virðing, samvinna, árangur. FS leggur áherslu á að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi þeirra persónuupplýsinga sem skólinn vinnur með og kappkostar að öll vinna með persónuupplýsingar innan skólans fari fram í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 sem tóku gildi þann 15. júlí 2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

FS hefur mótað persónuverndarstefnu sem hér er lýst og hefur að markmiði að auðvelda þeim sem hana lesa að átta sig á hvaða upplýsingum skólinn safnar um einstaklinga, í hvaða tilgangi og hvað gert er við þær. Einnig er lýst rétti einstaklings varðandi persónuupplýsingar og skýrt hvert hann getur leitað ef hann óskar eftir upplýsingum eða þykir á sér brotið.

Hvað eru persónuupplýsingar?
Persónuupplýsingar í skilningi stefnu þessarar eru hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til ákveðins einstaklings. Upplýsingar sem eru ópersónugreinanlegar teljast ekki persónuupplýsingar. Um nánari skilgreiningu á því hvað teljist persónuupplýsingar og hvað teljist viðkvæmar persónuupplýsingar vísast til 2. og 3. tl. 3. gr. laga nr. 90/2018.

Tilgangur með skráningu persónuupplýsinga
FS safnar persónuupplýsingum til að geta uppfyllt skyldur sínar á grundvelli laga nr. 92/2008 sem gilda um framhaldsskóla. Tilgangur með skráningu persónuupplýsinga hjá FS á því stoð í lögum eða varðar þjónustu sem skólinn veitir nemendum, þ.e. að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga lagalegan rétt á. Einnig safnar skólinn persónuupplýsingum vegna samningssambands við starfsfólk og ýmsa verktaka. Sum vinnsla er jafnframt byggð á lögmætum hagsmunum er varða t.d. myndbirtingar og eftirlit í öryggisskyni.

Eftirfarandi eru dæmi um tilgang upplýsingamiðlunar:
• Innritun nemenda í skólann
• Veiting einkunna fyrir námsárangur
• Yfirlit yfir námsframvindu
• Greiðsla fyrir vinnu eða vöru

Persónuupplýsingar og vinnsla (meðferð) þeirra
FS er afhendingarskyldur aðili til Þjóðskjalasafns skv. lögum um opinber skjalasöfn nr. 2014/77 og geymir því öll gögn fram að skilum til Þjóðskjalasafns í samræmi við settar reglur þar um.
Öll notkun og meðferð persónuupplýsinga, s.s. söfnun þeirra, skráning, geymsla og eyðing telst vinnsla, sbr. 4 tl. 3. gr. persónuverndarlaga nr. 90/2018.

FS leggur áherslu á að ekki sé gengið lengra í vinnslu persónuupplýsinga en þörf krefur, til að ná því markmiði sem stefnt er að með vinnslunni. Í vinnsluskrá kemur fram á hvaða heimildum vinnslan er framkvæmd. FS gerir sitt ítrasta til að tryggja að gætilega sé farið með persónuupplýsingar og meðferð þeirra ávallt samkvæmt lögum og reglum.

Eftirfarandi grundvallarreglur ráða því hvernig þínar persónuupplýsingar eru meðhöndlaðar hjá FS:
• Þær skulu vera löglegar, sanngjarnar og réttar
• Tryggðar gegn óheimilum breytingum og meðhöndlaðar af trúnaði
• Skráðar í sérstökum og skýrum tilgangi og ekki notaðar síðar í öðrum óskyldum tilgangi
• Vistaðar eins lengi og þörf er á eða lög kveða á um
• Vera uppfærðar og aðgengilegar
• Aðeins notaðar í upprunalegum tilgangi og ekki afhentar öðrum nema að beiðni viðkomandi og með ótvíræðu samþykki hans eða að skólinn beri lagalega skyldu til þess

Um hverja safnar FS persónuupplýsingum?
Við rekstur skóla safnast óhjákvæmilega ýmsar persónuupplýsingar um mismunandi hópa, þ.e. nemendur skólans, starfsfólk skólans, einstaklinga/viðskiptamenn, s.s. ráðgjafa, birgja, verktaka og lögaðila sem skólinn er í samskiptum við.

Hvaða persónuupplýsingar skráir FS eða geymir?
FS skráir og varðveitir ýmsar persónuupplýsingar um framangreinda hópa, en þó eingöngu upplýsingar sem eru nauðsynlegar og viðeigandi með hliðsjón af tilgangi hverju sinni. Þannig er umfangsmeiri upplýsingum t.d. safnað um nemendur og starfsfólk skólans heldur en aðra. Upplýsingarnar geta bæði verið á pappír eða rafrænar. Sérstök aðgát er höfð um söfnun og meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga, s.s. um heilsufar og þjóðernislegan uppruna.

Utanumhald um persónuupplýsingar:
FS er í samstarfi við Advania sem hýsir INNU í öruggu og vottuðu umhverfi, sjá persónuverndarstefnu Advania. INNA veitir skólum og nemendum lausn í tengslum við nám og skólarekstur. Aðgangi að INNU er stýrt og aðgangsheimild bundin við þá einstaklinga sem þurfa aðgang að upplýsingum um nemendur, s.s. skólameistari, kennarar, námsráðgjafar og sálfræðingar.

FS er ríkisstofnun og nýtir því Orra, fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins til utanumhalds en Advania sér um rekstur kerfisins fyrir Fjársýslu ríkisins (FJS). Allir kerfishlutar eru aðgangsstýrðir í öruggu og vottuðu umhverfi.

Dæmi um persónuupplýsingar um nemendur sem FS skráir eða notar:
• Nafn og kennitala
• Heimilisfang
• Netfang
• Símanúmer
• Nafn forráðamanna
• Netfang forráðamanna
• Símanúmer forráðamanna
• Mætingar
• Verkefnaskil
• Einkunnir
• Upplýsingar um sérþarfir (veittar af nemanda sjálfum eða forráðamanni)

Dæmi um persónuupplýsingar um starfsfólk sem FS skráir eða notar:
• Nafn og kennitala
• Heimilisfang
• Netfang
• Símanúmer
• Launareikningur

Hvaðan koma persónuupplýsingarnar?
Að jafnaði aflar skólinn persónuupplýsinga beint frá þeim einstaklingi sem upplýsingarnar varða. Við tilteknar aðstæður geta upplýsingarnar þó komið frá þriðja aðila, t.d. Þjóðskrá, heilbrigðisstofnun eða öðrum þriðja aðila. Þegar upplýsinga er aflað frá þriðja aðila mun skólinn leitast við að upplýsa um slíkt, eftir því sem við á.

Skráningar í INNU
Upplýsingar koma frá nemanda sjálfum, forráðamanni, skólameistara, kennara, námsráðgjafa eða öðru starfsfólki skólans sem hefur til þess heimild.

Tölvupóstur
Sendi nemandi kennara eða öðru starfsfólki skólans tölvupóst þá varðveitist hann í tölvupóstkerfi skólans.

Upplýsingar um sérþarfir
Upplýsingar koma frá nemanda eða forráðamanni.

Myndir
Mynd af nemanda til birtingar í auglýsingaefni skólans, á heimasíðu eða samfélagsmiðli á vegum skólans er aðeins birt að fenginni óyggjandi heimild frá nemandanum og forráðamanni hans (ef það á við). Nemandinn getur dregið heimildina til baka (eða forráðamaður ef það á við) hvenær sem er og skal ætíð brugðist strax við henni og myndin fjarlægð. Undanþága frá kröfum um fyrirliggjandi heimild til myndbirtingar varðar hópmyndir sem teknar eru í skólanum eða á viðburðum á vegum skólans og ljóst að enginn einn nemandi er brennidepill myndarinnar. Nemandi og/eða forráðamaður (ef við á) getur farið fram á að slíkar myndir verði fjarlægðar af vef skólans eða samfélagsmiðli á vegum skólans, án þess að gefa upp ástæðu.

Afhending upplýsinga til þriðja aðila
FS miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema honum sé það skylt samkvæmt lögum, eða viðkomandi nemandi eða starfsmaður hafi óskað eftir og fyrirfram gefið samþykki fyrir því. Slíkt samþykki er auðveldlega hægt að afturkalla.

Hver er þinn réttur varðandi upplýsingar um þig?
• Þú hefur rétt til að fá upplýsingar um allar skráðar persónulegar upplýsingar um þig, rafrænar eða á pappír, hvaðan þær komu og til hvers þær eru notaðar
• Þú hefur rétt til að koma á framfæri athugasemd við ófullkomnar eða rangar upplýsingar um þig. Skrá er haldin yfir leiðréttingar.
- skólanum beri skylda til að varðveita upplýsingarnar samkvæmt lögum

Þegar þú óskar eftir upplýsingum um skráningar um þig á beiðnin að vera skrifleg. Nota má þar til gert eyðublað, þér að kostnaðarlausu. Umsókn skal senda á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Persónuverndarfulltrúi - tengiliður
Persónuverndarfulltrúi FS tekur á móti öllum erindum er varða persónuupplýsingar og meðferð þeirra. Hann er til staðar komi upp álitaefni á sviði persónuverndar, hlutast til um þjálfun starfsfólks og framkvæmir úttektir. Hann er tengiliður við Persónuvernd og vinnur með henni.

Hægt er að hafa samband við persónuverndarfulltrúann í síma eða senda tölvupóst á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Þá er hægt að senda póst merktan persónuverndarfulltrúa til Fjölbrautaskóla Suðurnesja, á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Sunnubraut 36, 230 Reykjanesbæ.

Leitast er við að bregðast við öllum fyrirspurnum innan mánaðar frá viðtöku þeirra. Sé um að ræða umfangsmikla eða flókna beiðni mun FS upplýsa um að ekki verði brugðist við beiðni innan framangreindra tímamarka. Ætíð skal leitast við að svara innan þriggja mánaða frá viðtöku á beiðni.

Eftirlit
Ef einstaklingur hefur athugasemdir við vinnslu FS á persónuupplýsingum hans getur hann sent erindi til Persónuverndar sem annast eftirlit með framkvæmd laga um persónuvernd, reglugerða og sérákvæða í lögum sem fjalla um vinnslu persónuupplýsinga. Persónuvernd úrskurðar um hvort brot hafi átt sér stað. Upplýsingar um Persónuvernd er að finna á vef stofnunarinnar, www.personuvernd.is.

FS leitast ávallt við að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem skólinn vinnur með hverju sinni og kann persónuverndarstefna skólans því að taka breytingum í kjölfar reglubundins eftirlits og úttekta. Breytingar á stefnunni öðlast gildi við birtingu uppfærðrar stefnu á vefsíðu skólans, www.fss.is

Síðast breytt: 16. ágúst 2019

Móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku

Móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku

Í reglugerð Menntamálaráðuneytisins, númer 654 frá árinu 2009, segir að framhaldsskólar skuli setja sér móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Áætlunin á að taka mið af bakgrunni nemenda, tungumálafærni, færni á öðrum námssviðum og af þeirri kennslu og stuðningi sem veittur er.

Samstarf við grunnskóla
Verkefnastjóri með málefnum nemenda með annað móðurmál en íslensku í Fjölbrautaskóla Suðurnesja fundar með þeim aðila sem hefur yfirumsjón með málefnum þessara nemenda í þeim grunnskólum sem eru í nærumhverfinu. Þar er farið yfir námslega og félagslega stöðu nemanda. Verkefnastjóri er einnig í sambandi við skólastjórnendur um innritun nemenda.

Innritun
Verkefnastjóri hefur sambandi við skólastjórnendur á svæðinu og er í samstarfi við þá um nemendur, með annað móðurmál en íslensku sem eru að innritast í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þeir kennarar í grunnskólum á svæðinu, sem aðstoða erlenda nemendur við innritun í skólann, rita í athugasemd hvað nemendur hafa verið lengi á Íslandi og hver staða þeirra er Íslensku. Með þessu raðast nemandinn rétt í áfanga.
Þeir nemendur sem eru ekki í grunnskóla á Íslandi en ætla að koma í Fjölbrautaskóla Suðurnesja sækja um á Menntagátt eða á skrifstofu skólans.

Móttökuviðtal
Eftir að nemendur eru innritaðir inn í skólann koma þeir í móttökuviðtal hjá verkefnastjóra nemenda með annað móðurmál en íslensku. Þar er upplýsinga aflað um bakgrunn nemenda, málasvæði, tungumálafærni og kunnáttu og hæfni á öðrum námssviðum.

Aðstoð við nemendur
Verkefnastjórinn sér um utanumhald og umsjón með nemendum sem hafa annað móðurmál en íslensku. Hann kynnir skólakerfi FS, skólareglur, námsbrautir og stuðningskerfi sem skólinn býður upp á fyrir nemendum. Hann sér einnig um að aðstoða nemendur með það sem þeir þurfa aðstoð við, hvort sem það eru upplýsingar um eitthvað sem viðkemur skólanum eða heimanám. Verkefnastjórinn sendir póst á alla kennara skólans og tilkynnir þeim um nýja nemendur.
Verkefnastjórinn fylgist einnig með námsframvindu nemenda, aðstoðar nemendur við val og er kennurum innan handar varðandi framvindu í þeim áföngum sem þeir sækja. Verkefnastjóri er með fasta viðtalstíma og fastan tíma þar sem hann aðstoðar nemendur sem þurfa aðstoð við heimanám. Ef nemendur óska eftir aðstoð og fastir tímar henta ekki, finnur verkefnastjóri tíma í samráði við nemandann. Verkefnastjóri er einnig tengiliður nemenda við námsráðgjafa og kennara.
Verkefnastjóri upplýsir nemendur um uppákomur og annað sem viðkemur skólastarfinu. Hann sendir nemendum tölvupóst á bæði íslensku og ensku og upplýsir þá um það sem framundan er í skólastarfinu.

Íslenskukennsla
Nemendur með annað móðurmál en íslensku fá sérstaka kennslu í íslensku sem öðru tungumáli í skólanum. Nemendum er raðað í áfanga í íslensku sem öðru tungumáli í samráði við grunnskólann. Eftir fund verkefnastjóra með kennurum nemenda með annað móðumál en íslensku ræðir verkefnastjóri við námsráðgjafa um röðun nemenda í íslenskuáfanga. Kennsla í íslensku sem öðru tungumáli er einstaklingsmiðuð eftir þörfum hvers nemanda.

Alþjóðastefna Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Alþjóðastefna Fjölbrautaskóla Suðurnesja

Verkefnisstjóri erlendra samskipta er Harpa Kristín Einarsdóttir.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja stefnir að því að auka þátttöku sína í alþjóðlegu samstarfi, aðallega innan Evrópu. Það verður gert til þess að nemendur og starfsmenn eigi þess kost að sækja ráðstefnur, heimsækja erlenda skóla og kynnast skólastarfi erlendis. Ennfremur taka á móti gestum sem hingað vilja koma. Þannig má nýta það til að virkja félagsleg og menningarleg tengsl nemenda og kennara við samfélög nær og fjær.

Markmið.

Fjölbrautaskóli Suðurnesja leggur áherslu á að

 • Taka virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi
 • Styðja nemendur og starfsfólk til þátttöku í alþjóðlegum samstarfsverkefnum
 • Byggja upp samstarf við erlenda skóla, einkum innan Evrópu
 • Efla kynningu á erlendum verkefnum
 • Kynna skólann á alþjóðlegum vettvangi
 • Nemendum og starfsmönnum gefist kostur á skólaheimsóknum og að sama skapi taki skólinn á móti erlendum nemendum og skólafólki

Leiðir

 • Hafa alþjóðafulltrúa starfandi innan skólans
 • Hvetja starfsfólk og nemendur til þátttöku í alþjóðlegum verkefnum og opna þeim leiðir til þess.
 • Hafa reglulegar kynningar á þeim erlendu verkefnum sem unnin hafa verið eða eru yfirstandandi innan skólans
 • Kynna sjóði sem leita má til og möguleika á erlendu samstarfi fyrir starfsfólk skólans
 • Sækja um styrki til erlendra samskipta eftir áhugasviði starfsfólks
 • Styrkja erlent tengslanet skólans með því að auka þátt fagstjóra/kennara einstakra sviða í móttöku erlendra gesta
 • Meta alþjóðastarf nemenda til eininga.
 • Aðstoða starfsmenn við að sækja um í sjóði til að komast á ráðstefnur og námskeið erlendis sem nýtist starfssemi skólans

Skólinn kemur til móts við nemendur og starfsmenn með því að gera þeim kleift að fara í ferðir á vinnutíma/skólatíma þar sem því er við komið. Þannig er hægt að heimsækja skóla og stofnanir á þeim tíma sem best hentar hverjum og einum.

Síðast breytt: 30. janúar 2019

Starfsnám

 

Boðið er upp á fjölbreytt starfsnám við skólann. Námstími á starfsnámsbrautum er eitt til þrjú ár.

Verknám


Við skólann er boðið upp á verknám í fjölmörgum iðngreinum. Einnig geta nemendur bætt við sig viðbótarnámi til stúdentsprófs eftir að hafa lokið verknámsbrautum.

Bóknám


Bóknám við skólann skiptist í nám á stúdentsbrautum, nám á almennum brautum og starfsbraut.